من و دوستم جاهامون عوض از روی فیلم معروفی به همین نام فرانسوی قیمت 7000

Posted by admin in قیلم های +20 on 14-11-2012

این فیلم از روی فیلم معروفی به همین نام ساخته شده که توی این فیلم دو تا دوست یکی مجرد یکی متاهل تو یه حوض می شاشن صبح که پا میشن می بینن بدنشون عوض نشده اما مغزشون با هم عوض شده و داستان های جالبی ایجاد میشه


Post a comment

You must be logged in to post a comment.